0 322 453 47 73 | 0 322 203 08 08 | taa@taa-adana.org.tr


Ways to Improve Four Language Skills

30 Nisan 2024

Ways to Improve Four Language Skills (Dil Becerilerinizi Güçlendirmek İçin Pratik Stratejiler)

 1. Listening Skills (Dinleme Becerileri)

Listening is the first language skill we acquire in our native language. It is what is known as a receptive skill, or a passive skill, as it requires us to use our ears and our brains to comprehend language as it is being spoken to us. It is the first of two natural language skills, which are required by all natural spoken languages. (Dinleme, ana dilimizde edindiğimiz ilk dil becerisidir. Bu, bize bir dilin konuşulduğu sırada dilin anlamını kavramak için kulaklarımızı ve beynimizi kullanmamızı gerektiren bir alıcı beceri veya pasif bir beceri olarak bilinir. Bu, tüm doğal konuşulan diller tarafından gereken iki doğal dil becerisinden ilkidir.)

Listening is the ability to accurately receive and interpret messages in the communication process. (Dinleme, iletişim sürecinde mesajları doğru bir şekilde almak ve yorumlamak yeteneğidir.)

Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. As a result, communication breaks down and the sender of the message can easily become frustrated or irritated. (Etkili bir şekilde dinleme yeteneği olmadan, mesajlar kolayca yanlış anlaşılır. Sonuç olarak, iletişim bozulur ve mesajın göndereni kolayca sinirlenir veya rahatsız olabilir.)

Five ways to improve your listening skills (Dinleme Becerilerinizi Geliştirmenin Beş Yolu)

 • You should maintain eye contact and face the speaker and give them your attention. (Konuşmacıyla göz temasını korumalı ve dikkatinizi ona vermelsiniz.)

It is difficult to talk to someone who is constantly looking around. Make sure to face the speaker, maintain eye contact, and give him/her your undivided attention. Eye contact is necessary for effective communication. (Sürekli etrafa bakınan biriyle konuşmak zordur. Konuşmacıya yüzünüzü dönün, göz temasını koruyun ve ona tam dikkatinizi verdiğinizden emin olun. Göz teması, etkili iletişim için gereklidir.)

 • You should not be judgmental and keep an open mind. (Yargılayıcı olmamalısınız ve açık fikirli olmalısınız.)

Do not judge or mentally criticize what the speaker is telling you. If the speaker says something that you do not agree with, you are free to clarify with the speaker. (Konuşmacının size anlattıklarını yargılamayın veya zihinsel olarak eleştirmeyin. Eğer konuşmacı size katılmadığınız bir şey söylerse, onunla açıklığa kavuşturmakta özgürsünüz.)

 • Active listening, you should not interrupt the speaker’s speech. (Aktif dinleme, konuşmacının konuşmasını kesmemelisiniz.)

Active listening shows the speaker that you are interested and is an important business communication skill. (Aktif dinleme, konuşmacıya ilgi duyduğunuzu gösterir ve önemli bir iş iletişim becerisidir.)

 • You should ask relevant questions to ensure understanding. (Anlaşılabilirliği sağlamak için ilgili sorular sormalısınız.)

Asking relevant questions to ensure understanding indicates to the speaker that you have been listening. (Anlaşılabilirliği sağlamak ilgili sorular sormak, konuşmacıya dinlediğinizi gösterir.)

 • You should Listen! (Dinlemelisiniz!)

Think about what the other person is saying and not what you should respond with. Be attentive and relaxed – don’t get distracted by your own thoughts and feelings. (Diğer kişinin ne söylediğini düşünün, nasıl cevap vereceğinizi değil. Dikkatli ve rahat olun – kendi düşünceleriniz ve duygularınızla dikkatinizi dağıtmayın.)

2.Reading Skills (Okuma Becerileri)

Reading is the third language skill we may acquire in our native language. As with listening, it is a receptive, or passive skill, as it requires us to use our eyes and our brains to comprehend the written equivalent of spoken language. It is one of the two artificial language skills, as not all natural spoken languages have a writing system. (Okuma, ana dilimizde edinebileceğimiz üçüncü dil becerisidir. Dinleme gibi, görsel ya da pasif bir beceri olarak kabul edilir çünkü bize konuşulan dilin yazılı karşılığını anlamak için gözlerimizi ve beynimizi kullanmamızı gerektirir. Tüm doğal konuşulan dillerin bir yazı sistemine sahip olmadığı için, bu iki yapay dil becerisinden biridir.)

There are a number of skills involved in reading, for example predicting, skimming, scanning, and recognizing links. (Okumada birçok beceri bulunmaktadır, örneğin öngörme, gözden geçirme, tarama ve bağlantıları tanıma.)

 • Scanning (Tarama)

Scanning is the technique you might use when reading a telephone directory. You pass your vision speedily over a section of text in order to find particular words or phrases that are relevant to your current task. (Tarama, bir telefon rehberini okurken kullanabileceğiniz bir tekniktir. Belirli bir görevinizle ilgili olan belirli kelimeleri veya ifadeleri bulmak için metin bölümünüzü hızlı bir şekilde gözden geçirirsiniz.)

 • Skimming (Gözden Geçirme)

Skimming is the process of speedy reading for general meaning. Let your eyes skip over sentences or phrases which contain detail. Concentrate on identifying the central or main points. (Gözden geçirme, genel anlam için hızlı okuma sürecidir. Gözlerinizi detay içeren cümlelerden veya ifadelerden geçirin. Merkezi veya ana noktaları belirlemeye odaklanın.)

3.Writing Skills (Yazma Becerileri)

Writing is the fourth language skill we may acquire in our native language. As with speaking, it is a productive, or active skill, as it requires us to use our hands and our brains to produce the written symbols that represent our spoken language. Along with reading, it is one of the two artificial language skills, as not all natural spoken languages have a writing system. (Yazma, ana dilimizde edinebileceğimiz dördüncü dil becerisidir. Konuşma gibi, üretken veya aktif bir beceri olarak kabul edilir, çünkü konuşma dilimizi temsil eden yazılı sembolleri üretmek için ellerimizi ve beynimizi kullanmamızı gerektirir. Okuma ile birlikte, tüm doğal konuşulan dillerin bir yazı sistemine sahip olmadığı için, bu iki yapay dil becerisinden biridir.)

Writing skills are an important part of communication. (Yazma becerileri, iletişimin önemli bir parçasıdır.)

Good writing skills allow you to communicate your message with clarity and ease. (İyi yazma becerileri, mesajınızı netlik ve kolaylıkla iletebilmenizi sağlar.)

The communication takes place to a far larger audience than through face-to-face or telephone conversations. (İletişim, yüz yüze veya telefon görüşmelerinden çok daha geniş bir hedef kitlesine ulaşır.)

Writing is a: form of output; thinking made evident; “thinking with a pencil”. (Yazma, bir çıktı biçimi; “kalemle düşünme”.) means of building fluency. (akıcılığı artırmanın bir yolu.) way of developing accuracy (in grammar, vocabulary, etc.). (doğruluğu geliştirmenin bir yolu (dilbilgisi, kelime bilgisi, vb.).) premier way in which children think and express their ideas. (çocukların düşündüğü ve fikirlerini ifade ettiği birincil yol.) way children express creativity, uniqueness, and indicate what they want. (çocukların yaratıcılıklarını, benzersizliklerini ifade ettiği ve istediklerini belirttiği yol.)

critical skill for academic or professional success. (akademik veya profesyonel başarı için kritik beceri.)

4.Speaking Skills (Konuşma Becerileri)

Speaking is the second language skill we acquire in our native language. It is what is known as a productive skill, or an active skill, as it requires us to use our vocal tract and our brains to correctly produce language through sound. It is the second of two natural language skills. (Konuşma, ana dilimizde edindiğimiz ikinci dil becerisidir. Konuşma, ses yoluyla dil üretmeyi doğru bir şekilde yapabilmek için ses yolumuzu ve beynimizi kullanmamızı gerektiren bir üretken veya aktif bir beceri olarak bilinir. İki doğal dil becerisinden ikincisidir.)

Speaking skills are the skills that give us the ability to communicate effectively. These skills allow the speaker to convey his message in a passionate, thoughtful, and convincing manner. Speaking skills also help to assure that one won’t be misunderstood by those who are listening. (Konuşma becerileri, bize etkili bir şekilde iletişim kurma yeteneği veren becerilerdir. Bu beceriler, konuşmacının mesajını tutkulu, düşünceli ve ikna edici bir şekilde iletebilmesini sağlar. Konuşma becerileri ayrıca, dinleyenler tarafından yanlış anlaşılmayacağını garanti etmeye de yardımcı olur.)

How to be a good speaker (İyi bir konuşmacı olmak için)

 1. Be prepared and practice. (Hazırlıklı olun ve pratik yapın.)
 2. Know your audience. (Hedef kitlenizi tanıyın.)
 3. Pay attention to the old KISS principle “Keep It Short and Simple”. (Eski KISS prensibine dikkat edin: “Basit ve Kısa Tut.”)
 4. Interact with your audience. (Hedef kitlenizle etkileşimde bulunun.)
 5. Speak with sincerity and passion. (Dürüstlük ve tutkuyla konuşun.)
 6. Close your speech in a memorable way. (Konuşmanızı unutulmaz bir şekilde sonlandırın.)
 7. Fluency. (Akıcılık.)

Unlike a written text where we can re-read information, a speaker has to speak the word. These words can’t be removed. There is no opportunity for listeners to recapture the words once they have been said. To maintain listener’s attention, speech needs to be well planned. (Bir yazılı metinde bilgiyi tekrar okuyabileceğimiz bir durumun aksine, bir konuşmacının kelimeyi söylemesi gerekir. Bu kelimeler kaldırılamaz. Söylenen kelimeler bir kez söylendikten sonra dinleyicilerin bunları tekrar yakalama fırsatı yoktur. Dinleyicinin dikkatini sürdürmek için konuşma iyi planlanmalıdır.)